De winwinlening

8/09/2006

De “winwinlening” is een nieuw initiatief van de vlaamse overheid om jonge bedrijven makkelijker aan startkapitaal te helpen. Hierbij vermelden we u graag de voorwaarden waaraan deze lening moet voldoen om fiscaal voordeel op te leveren:

 
Kredietnemer:

 

Is een vlaamse, startende, kmo:

 

Vlaams: de voornaamste exploitatiezetel moet in Vlaanderen liggen.

Startend: de inschrijving in het KBO op ogenblik van aangaan van de lening mag maximum 3 jaar oud zijn.

KMO: minder dan 250 werknemers, jaaromzet kleiner dan 50 miljoen euro of balanstotaal lager dan 43 miljoen euro.

 


Kredietgever
:

 

Natuurlijk persoon, die ten private titel geld ter beschikking stelt.

 

Natuurlijk persoon: onderworpen aan de personenbelasting, die geen werknemer, echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder, echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder van de kredietnemer is.  Vennootschappen kunnen dus nooit kredietgever zijn.

 


Lening
:

 

Een achtergestelde lening, uitsluitend aan te wenden voor ondernemingsdoeleinden, over een vaste duurtijd van 8 jaar, voor een maximum bedrag van 50.000,00 waarvan de intresten, aan een tarief van maximaal de wettelijke rentevoet, jaarlijks betaald worden, het kapitaal in één keer wordt terugbetaald op het einde van de duurtijd.

 

Achtergestelde lening: bij faling wordt deze lening door de curator als allerlaatste terugbetaald, nadat alle andere schuldeisers zijn terugbetaald. Men neemt dus bijna evenveel risico als de onderneming of de aandeelhouders zelf.

 

Uitsluitend aan te wenden voor bedrijfsdoeleinden: het bedrag moet aangewend worden voor bedrijfsdoeleinden. De kredietgever heeft echter geen beslissingsrecht in het bedrijf van de kredietnemer, indien de kredietnemer de aanwending niet correct doet kan de kredietgever het fiscale voordeel  verliezen.

 

Vaste duurtijd: de lening wordt aangegaan voor een vaste duurtijd van 8 jaar.

Uitzondering: ingeval van faling, kennelijk onvermogen, vrijwillige of gedwongen vereffening, ingeval van overdracht van de activiteit, indien een voorlopige bewindvoerder wordt aangesteld of nog wanneer een achterstand van meer dan 3 maanden in de betaling van de intresten wordt opgelopen.

Bij overlijden van de kredietgever kunnen diens erfgenamen de terugbetaling vervroegd opeisen.

 

Maximum bedrag: één kredietgever mag aan één of meerdere kredietnemers in één of meerdere keren voor een maximaal bedrag van 50.000,00 uitlenen. Is het totale uitstaande bedrag hoger dan verliest men op het hogere deel het fiscale voordeel.

Één kredietnemer kan eveneens maximaal 50.000,00 opnemen van één of meerdere geldschieters samen, in één of meerdere keren.

 

Intresten: zijn vrij overeen te komen maar met een maximum tarief van de wettelijke intrestvoet, deze bedraagt momenteel: 7%

De intrest dient jaarlijks betaald te worden: 85% aan de kredietgever, 15% roerende voorheffing aan het belastingkantoor.

 

Kapitaal:  Het kapitaal dient in één keer te worden terugbetaald op het einde van de duurtijd.

Indien de duurtijd korter is dan 8 jaar door de omstandigheden hierboven vermeld is de terug betaling onmiddellijk opeisbaar bij het vervroegd einde van de lening.

 


Fiscaal voordeel kredietgever
:

 

Jaarlijks 2,5% op het uitgeleend bedrag.

Eenmalig 30% indien de lening door de kredietnemer niet kan worden terugbetaald, wegens faling, kennelijk onvermogen, vrijwillige of gedwongen vereffening.

 


Voorbeeld
:

 

Een kind is afgestudeerd als tandarts en start een eigen praktijk op. De ouders lenen 

50.000,00 aan het kind voor de aankoop van de tandartsstoel en de gesofistikeerde apparatuur.

Zij willen aan hun kind slechts de intrest aanrekenen welke zij op hun spaarboekje kregen (3,0%).

 

Door kind jaarlijks te betalen: 50.000,00 x 3% = 1.500,00 waarvan 1.275,00 aan de ouders en 225,00 roerende voorheffing aan het ontvangkantoor der belastingen.

Door kind jaarlijks in zijn/haar belastingaangifte af te trekken: 1.500,00 bedrijfsintresten.

 

Door ouders in de belastingen aan te geven: nihil, de intresten zijn definitief belast door de inhouding van 225,00 roerende voorheffing.

 

Door ouders te genieten belastingvermindering: 50.000,00 x 2,5% =  1.250,00.

Over 8 jaar hebben de ouders 10.000,00 belastingvermindering genoten..

 

Indien het kind binnen 8 jaar overlijdt en het vermogen is niet voldoende om de lening terug te betalen kunnen de ouders nogmaals 50.000,00 x 30% = 15.000,00 belastingvermindering genieten.

 

Indien de ouders op het einde van de overeenkomst vrijwillig afzien van terugbetaling (schenking) kan de uitzonderlijke vermindering van 30% uiteraard niet worden genoten.

 


Besluit

 

Ouders of vrienden die een opstartende activiteit financieel steunen kunnen  op een belastingvermindering rekenen. Overweegt u dergelijke actie, dan staan we u graag bij voor het vervullen van alle formaliteiten. Altijd tot uw dienst.