BTW volgens het werkelijk beroepsgebruik voor personenwagens en andere goederen

21/12/2012

Vanaf 01/01/2013 treden nieuwe regels in werking voor de BTW-aftrek op de aankoop, huur en kosten van personenwagens.
 
De BTW blijft 50 % aftrekbaar, op voorwaarde dat het voertuig voor minstens 50 % beroepsmatig wordt gebruikt.
 
Dit betekent dat u dit beroepsgebruik moet bewijzen.
U kan dit op 2 manieren of indien uw bedrijf minstens 4 gelijkaardige voertuigen heeft, is er een derde mogelijkheid.
 
Eerste methode: de werkelijk gereden beroepskm worden bewezen
U dient voor elk voertuig een volledige rittenadministratie bij te houden van de voor uw beroep gereden km. U kan dit doen via een rittenboekje, een softwareprogramma of automatisch via een aangepast GPS-systeem.
Opgelet: woon-werkverkeer (van thuis naar bedrijf en omgekeerd) telt niet mee als beroepsgebruik.
 
Dit rittenboekje of programma dient te bevatten:
a)      km-stand bij het begin van het kalenderjaar (noteer op 01 januari 2013, nadat de champagne is uitgewerkt, de km-stand van uw wagens a.u.b.)
b)      datum van de rit
c)       beginadres
d)      eindadres
e)      afgelegde km per rit
f)        totaal afgelegde km per dag
g)      km-stand op het einde van het kalenderjaar
 
Na het jaareinde, kan u de beroepsmatige km bepalen in verhouding van de totale aantal km. Indien minder dan 50 % beroepsmatig, dient u de teveel afgetrokken BTW in de eerstvolgende aangifte te herzien. U hoeft dus niet ook een administratie bij te houden van de privaat gereden KM.
 
Tweede methode: de private km worden forfaitair bepaald
Is een omgekeerde berekening, waarbij het aantal private km op forfaitaire wijze wordt vastgelegd.
Daarbij wordt uitgegaan van jaarlijks 6.000 private km (woon-werkverkeer niet inbegrepen), verhoogd met een forfaitair bepaald aantal km voor woon-werkverkeer. (Enkele rit x 2 per dag voor 200 werkdagen)
 
Formule
Woon-werk x 2 x 200 werkdagen + 6.000 (forfaitair ander privégebruik)  x  100 = % privégebruik
                 afgelegde km jaar
 
In deze methode dient u enkel de totaal in het jaar verreden km te noteren (begin- en eindstand van de km-teller)
 
OPMERKING
Indien er meerdere wagens zijn, kan u voor elke wagen apart kiezen voor de eerste dan wel tweede methode en kan u ook per jaar omschakelen van de ene methode naar de andere.
 
Derde methode: enkel indien het bedrijfswagenpark minstens 4 wagens telt
Een algemeen forfait, voor alle wagens van 35 % beroepsgebruik en dus voor 35 % aftrekbare BTW.
Deze methode mag niet gecombineerd worden met de 1ste, noch met de 2de methode en moet voor minstens 3 opeenvolgende jaren worden toegepast.
Hiervoor moet noch begin-, noch eindstand, van de km-teller worden genoteerd. Gewoon op alle investeringen en kosten 35 % aftrek toepassen. Geen extra administratie.
 
Speciale gevallen
 
A)      Wanneer een vergoeding wordt gevraagd aan de gebruiker (zoals aan een personeelslid): de BTW op de aankoop en op de kosten blijft 50 % aftrekbaar. Indien het beroepsgebruik minder dan 50 % bedraagt, dient op het verschil tussen 50 % en het beroepsdeel, BTW te worden betaald. Bv. beroepsgebruik is 35 %: eerst 50 % BTW aftrekken, daarna 15 % BTW terugbetalen!
 
B)      Bij verkoop van uw wagen, waarop bij aankoop BTW werd betaald en voor 50 % of minder afgetrokken, moet u slechts BTW aanrekenen en doorstorten aan de staat op de helft van de verkoopprijs.
 
C)     Andere roerende goederen met gemengd beroeps- en privaat gebruik. (GSM, laptop, enz.) Ook bij aankoop van deze investeringen dient de BTW-aftrek te worden beperkt tot deze die betrekking heeft op het beroepsgedeelte. U kan dit beroepsgedeelte daadwerkelijk proberen bewijzen dan wel een forfaitaire aftrek van 75 % aanvaarden. Indien u kiest voor het forfait, moet u dit doen voor al uw gemengd gebruikte roerende goederen.
 
D)     Tijdens het 1ste jaar mag u het werkelijk beroepsgebruik ramen om dan eventuele herzieningen te doen in de BTW-aangifte van 20 april daarop volgend.
 
E)      Doordat de BTW-aftrek onmiddellijk wordt beperkt tot het beroepsgebruik, dient geen BTW te worden aangerekend op het voordeel van alle aard waarop de gebruiker, van een wagen van de vennootschap of van zijn werkgever, wordt belast.
 
F)       De nieuwe wet bestaat reeds vanaf 01/01/2011 maar kon, bij gebrek aan regels, niet worden toegepast. Indien gewenst mag u met terugwerkende kracht de nieuwe regels toepassen voor 2012.
 
 
Koen De Muynck                       Dorine De Meyere                     Wim De Roo