Bericht aan de aannemers: inhoudingsplicht - aansprakelijkheid

24/05/2012

In de strijd tegen de koppelbazen en de malafide aannemers, zijn in het verleden reeds meerdere maatregelen genomen, o.a. de verlegging van de BTW-heffing voor werken in onroerende staat en de hoofdelijke aansprakelijkheid van een aannemer voor de sociale en fiscale schulden van een onderaannemer.
De programmawet van 29 maart 2012 heeft de regeling inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid uitgebreid en verstrengd.
 
De regeling tot heden
 
Aansprakelijkheid
Sinds de regeling in 2008 grondig werd hervormd, kon een aannemer aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale schulden van een onderaannemer ten belope van 35 % van de totale prijs van de werken (excl. BTW) .
Voor de sociale schulden van de onderaannemer, kon u als aannemer, aansprakelijk gesteld worden voor 100 % van de totale prijs van de werken (excl. BTW) die aan deze onderaannemer werden  toevertrouwd.
 
Indien de onderaannemer zowel fiscale als sociale schulden heeft, kon  u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden voor 100 % van de totale prijs (excl. BTW) van de toevertrouwde werken, zijnde voor 35 % van de fiscale schuld en voor 65 % van de sociale schuld.
 
Vermijden aansprakelijkheid
Deze aansprakelijkheid kon u vermijden door op de betalingen aan de onderaannemer met fiscale en/of sociale schulden, inhoudingen te doen van 15 % van het te betalen bedrag voor de fiscale schulden en 35 % van het te betalen bedrag voor de sociale schulden.
 
De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid is niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijk persoon de die werken uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren.
 
Nieuwe aansprakelijkheidsregels: de getrapte of chronologische aansprakelijkheid.
 
Aansprakelijkheid
Systeem: de fiscale overheid en/of de sociale overheid kunnen iedere handelende partij die zich hogerop in de keten bevindt, achtereenvolgens aansprakelijk stellen voor de fiscale en/of sociale schulden van iedere onderaannemer lager in de keten.
 
Voorbeeld: de Raad van Bestuur van een ziekenhuis besluit een nieuw ziekenhuis te bouwen en is dus opdrachtgever. Zij duiden een hoofdaannemer aan voor de volledige bouw. Deze duidt een aannemer aan voor de ruwbouw. De aannemer ruwbouw besteedt de metselwerken uit aan een aannemer metselwerken. De aannemer metselwerken duidt een onderaannemer aan voor de voegwerken.
 
De aannemer van de voegwerken heeft fiscale en/of sociale schulden. De aannemer van de metselwerken doet geen inhouding, hij wordt dus hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de aannemer voegwerken. De aannemer metselwerken betaalt deze schulden niet binnen de maand na ontvangst van een dwangbevel.  De fiscus spreekt dan de aannemer ruwbouw aan, indien deze ook niet betaalt, wordt de hoofdaannemer aangesproken en wanneer deze ook in gebreke blijft,  uiteindelijk het ziekenhuis zelf.
 
Vermijden aansprakelijkheid
Aan de regels tot het vermijden van de aansprakelijkheid verandert niets. U kan uw aansprakelijkheid vermijden door de inhouding te doen op de aannemer aan wie u moet betalen. Dit ontslaat u voor de aansprakelijkheid voor de fiscale en/of sociale schulden van dieonderaannemer.
 
U kan zich echter niet beschermen tegen de aansprakelijkheid voor fiscale en/of sociale schulden van de onderaannemers verder in de rij.
 
Ons voorbeeld: het ziekenhuis kan zich door een inhouding te doen op de betaling aan de hoofdaannemer, (enkel vereist indien deze zelf fiscale of sociale schulden heeft) bevrijden van aansprakelijkheid voor diens sociale en/of fiscale schulden. Het ziekenhuis kan zich niet vrijwaren voor de fiscale en/of sociale schulden van de aannemer ruwbouw, aannemer metselwerken, noch aannemer voegwerken.
 
Nieuwe aansprakelijkheidsregels:  bij loonschulden
 
Tot heden gold de hoofdelijke aansprakelijkheid enkel voor fiscale schulden (BTW, inkomstenbelasting) en sociale schulden (RSZ). De regeling wordt uitgebreid naar bepaalde loonschulden.
 
“Loonschuld”: niet tijdig betalen van minstens het “minimumloon”.
 
Procedure
1)      De sociale inspectiedienst informeert de opdrachtgever, hoofdaannemer of onderaannemer over het feit dat één of meer aannemers of onderaannemers zijn werknemers niet tijdig en/of niet correct betaalt (lees: minstens het minimumloon betaalt).
 
2)      De kennisgeving door de sociale inspectie wordt aangeplakt op de betrokken werf.
 
3)      De opdrachtgever, hoofdaannemer of onderaannemer wordt hoofdelijk aansprakelijk voor deze te weinig betaalde lonen, de  patronale-  en werknemersbijdragen daarop,  die opeisbaar zijn vanaf veertien dagen nadat de informatie van de sociale inspectiedienst werd bekomen.
 
4)      Deze hoofdelijke aansprakelijkheid wordt vermeden door de overeenkomst met de betrokken aannemer/onderaannemer stop te zetten binnen de 14 dagen na kennisgeving door de sociale inspectie.
 
Inwerkingtreding nieuwe regels
 
De nieuwe bepalingen inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid treden in werking vanaf 16 april 2012.
 
Voor meer inlichtingen zijn we graag tot uw dienst.
 
 
 
 
met vriendelijke groeten
 
 
Dorine De Meyere                                         Wim De Roo
Erkend boekhouder-fiscalist B.I.B.F.            Accountant-belastingconsulent