BTW-plicht voor notaris en gerechtsdeurwaarder

7/12/2011

Beste notaris
Beste gerechtsdeurwaarder
 
Op basis van de schaarse gegevens welke we via onze vakbronnen vernemen, geven we u hierbij graag, weze het onvolledig, informatie over de invoering van de BTW in uw beroepspraktijk.
 
De invoering van de BTW op uw erelonen en vacaties betekent voor de ontvanger van uw diensten een kostenverhoging, voor u als notaris, gerechtsdeurwaarder, betekent dit een verlaging van uw beroepskosten en dus een verhoging van uw resultaat.
 
1)                 De BTW is neutraal 
De BTW wordt gedragen door de eindverbruiker, uw klant. De van uw klant ontvangen BTW dient u periodiek door te storten aan de Staat.
Door de neutraliteit kan u de BTW welke u zelf betaalt op beroepskosten, terugvragen.
 
2)                 BTW-administratie
Periodiek (meestal per kwartaal) dient u een afrekening te maken tussen de te betalen BTW en de te recupereren BTW (BTW-aangifte) en het saldo door te storten aan de Staat of terug te vragen aan de Staat. Uw boekhouding dient aangepast, zodat de maatstaf van heffing (door u aangerekende erelonen, exclusief BTW), de te betalen BTW, de gedane onkosten, de gedane investeringen en de aftrekbare BTW duidelijk apart worden genoteerd. (Aankoop- en verkoopdagboek)
 
3)                 Gevolgen voor directe belastingen
Aangezien de BTW neutraal is, kan de aan uw leveranciers betaalde BTW geen beroepskost zijn. (U heeft deze immers gerecupereerd)
Uw beroepskosten worden beperkt tot het bedrag met uitsluiting van de BTW.
Daardoor zal uw nettobaat stijgen.
 
4)                 Aandachtspunt: Eénmalige BTW recuperatie?
U kan de BTW op bedrijfsmiddelen uit het recente verleden recupereren.
 
Op bedrijfsmiddelen
Principe:  de BTW op voorheen gedane beroepsmatige investeringen welke nog steeds in gebruik zijn, kan worden gerecupereerd in de 1ste  BTW-aangifte welke u als beroepsbeoefenaar zal invullen.
 
Roerende bedrijfsmiddelen
De herzieningstermijn is 5 jaar à rato van 1/5de per jaar.
Bedrijfsmiddelen aangeschaft in 2011:  4/5de van de betaalde BTW kan nog worden gerecupereerd,
op in 2008 gedane investeringen kan nog  1/5de van de betaalde BTW worden gerecupereerd.
 
Onroerende bedrijfsmiddelen – nieuwbouw
De herzieningstermijn is 15 jaar. Van de in 2011 gedane bouwwerken recupereert u 14/15de van de
BTW. Van de in 1998 gedane investeringen, kan u nog 1/15de BTW recupereren.
 
Onroerende bedrijfsmiddelen – verbouwing
De herzieningstermijn is 5 jaar zoals voor de roerende investeringen.
 
Gevolg voor de aangifte in de directe belastingen
De basis voor de afschrijvingen vermindert met de gerecupereerde BTW indien hij daarin was
opgenomen.
Indien de BTW in één keer in aftrek was gebracht, zou de nu gerecupereerde BTW een belastbare baat
kunnen vormen.
 
Op voorraden en niet verbruikte kosten
De BTW op de voorraad werkmiddelen (papier, kantoormateriaal, kaftjes, toners, mazout voor
verwarming, enz.) aanwezig op 01/01/2012 kan nog gerecupereerd worden.
We raden u dan ook aan de voorraadtelling te doen op het einde van het jaar.
 
Op verbruikte kosten
Van deze kosten kan u de BTW niet meer recupereren.    
 
Het spreekt voor zich dat we u onmiddellijk informeren van zodra over de invoering meer duidelijkheid is. Ondertussen zijn we graag tot uw dienst voor meer inlichtingen.
 
 
Koen De Muynck          Dorine De Meyere         Wim De Roo