Begrotingsmaatregelen Di Rupo

5/12/2011

De regering DI RUPO is er, de begrotingsmaatregelen zijn bepaald. Het is dan ook belangrijk u te informeren over de mogelijke kost voor uw beroep  en voor uw bedrijf.
Huidig bericht behandelt niet de maatregelen welke voor alle burgers gelden i.v.m. energiebesparende investeringen, ed.
Er zijn nog veel onzekerheden over de uitwerking van die maatregelen en over de datum van invoegetreding.
Onderstaande informatie is dan ook onder alle voorbehoud, maar geeft toch duidelijke contouren.
 
1.       We beginnen met een geruststelling:  de eenmanszaken, zowel van handelaars, stielmannen, vrije beroepen en landbouwers worden (zoals de loontrekkende zonder bedrijfswagen) ontzien. Deze mensen betalen immers reeds de hoogste sociale bijdragen en belastingen van Europa.
 
2.       De maatregelen focussen vooral op de private en gemengde kosten in vennootschappen  (vooral de management- en KMO-vennootschappen). Er zijn/waren inderdaad nogal wat mogelijkheden tot belastingbesparing via een vennootschap, welke niet bestaan in een eenmanszaak. (Voordelen van alle aard, pensioenvorming, vermogensopbouw)
 
De aan te passen voordelen van alle aard zijn:
 
Personenwagen
Jaarlijks voordeel bedraagt 5,5 tot 18 % van de catalogusprijs van de wagen, verhoogd met de prijs van de opties en verhoogd met de BTW. Kortingen mogen niet in mindering worden gebracht.
5,5 % geldt bij een CO² uitstoot van 95 gr/km voor diesel en 115 gr/km voor benzine.
De coëfficiënt stijgt met 0,1 % per extra gram CO² uitstoot om de bovengrens van 18 % te bereiken bij 220 gr CO² uitstoot voor dieselwagens en 240 gr voor benzinewagens.
Het aldus berekend jaarlijks voordeel wordt voor 6/7e gedragen door de gebruiker/zaakvoerder.
17% van de 6/7e wordt gedragen door de vennootschap, de belasting daarop dient betaald te worden, zelfs in geval de vennootschap verlies heeft.
De totale maximumfactuur komt daardoor op 18,05% van de catalogusprijs.
 
Gratis wonen
Het gratis bewonen van een woning van uw vennootschap of waarvan uw vennootschap het vruchtgebruik heeft en waarvan het niet geïndexeerd kadastraal inkomen (van het privaat gedeelte) hoger is dan 745,00 euro (grens voor bescheiden woning), resulteert in een voordeel “geïndexeerd privaat KI x 100/60 x 3,8 (voorheen x 2). (Index 2012 = 1,579) Bij een woning met een privaat kadastraal inkomen van 1.200,00 euro, wordt het voordeel (= niet betaalde huurprijs) 1.000,00 euro per maand.
 
Gratis elektriciteit en verwarming
Hier was reeds een verhoging ingezet vanaf 2010.
Verwarming was tot en met 2009: 1.180,00 euro, wordt in 2012: 1.820,00 euro.
Elektriciteit was tot en met 2009: 590,00 euro, wordt in 2012: 910,00 euro.
We dienen te berekenen of het voor u nog interessant is om de facturen van elektriciteit en verwarming op de vennootschap te vragen.
 
Vruchtgebruikconstructies 
Vooreerst is er het verhoogde voordeel van alle aard voor het gratis gebruik als zaakvoerder van een woning welke de vennootschap in vruchtgebruik heeft (zie hoger).
Daarnaast zal men deze constructies ontmoedigen en belasten, men zou vooral de appartementen aan zee, gekocht door de vennootschap bedoelen. Concrete beslissingen zijn nog niet genomen.
 
Pensioenvorming  
a)      Het pensioen dat je kan bekomen met een groepsverzekering, mag samen met het wettelijk pensioen niet hoger zijn dan het hoogste ambtenarenpensioen.
b)      De  belastingbesparing in de personenbelasting op andere vormen van pensioensparen wordt 30 % (nu tussen 30 en 40 %).
c)       Aanvullend pensioen opgenomen vóór de leeftijd van 65 jaar wordt zwaarder belast (op 60 jaar à 20 % i.p.v. 16,5 %).
d)      Interne pensioenbelofte: in dit systeem worden geen premies betaald, maar mag de vennootschap bedragen aftrekken welke zij belooft te betalen aan de zaakvoerder (bij diens pensionnering). Dit systeem welke toeliet binnen het bedrijf een spaarpotje aan te leggen voor het pensioen van de zaakvoerder en waarbij met dat spaarpotje in het bedrijf kon worden gewerkt, wordt afgeschaft. De in het verleden beloofde sommen moeten in een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds worden gestort, de gelden kunnen niet meer in de vennootschap worden gebruikt.
 
3.       Andere maatregelen treffen de vennootschappen zelf en de genieters van de opbrengsten van die vennootschap.
 
Roerende voorheffing
De inkomsten onderworpen aan  de roerende voorheffing van 15 % worden onderworpen aan 21 %, behalve de spaarboekjes welke aan 15 % onderworpen blijven.
Indien de totale roerende inkomsten, zijnde intresten op spaarboekjes, intresten op termijnbeleggingen, dividenden, enz. hoger zijn dan 20.000,00 euro per jaar, wordt nog eens 4 % extra belasting geheven op het hogere bedrag (u  behoort dan tot de categorie van de “hoge vermogensinkomsten”).
 
Meerwaarde op aandelen
Meerwaarde op beleggingen door uw vennootschap in aandelen waren tot heden vrijgesteld van belastingen, minderwaarden waren niet-aftrekbaar.
Meerwaarde op beleggingen in aandelen die u minder dan 1 jaar in bezit houdt, zijn belastbaar à 25 %, minderwaarden blijven niet-aftrekbaar.
 
Notionele intrest
De eerste 3,5 % van de winst op het eigen vermogen van een KMO vennootschap wordt beschouwd als een niet belastbare intrest, voor niet-KMO is dit de eerste 3 %. Het niet in het jaar zelf opgebruikt gedeelte van deze vrijstelling kan niet meer worden overgedragen naar een volgend jaar. De nog niet opgebruikte vrijstelling van vorige jaren kan wel nog overgedragen worden.
 
Omzetting effecten aan toonder
Deze moeten sowieso tegen eind 2013 omgezet worden in aandelen/effecten op naam.
U kan dit nog tot 31/12/2011 gratis doen. In 2012 dient u 1 % taks op het kapitaal te betalen. Wacht u tot 2013 dan wordt dit  2 % .
 
Thin-cap  
Het door een vennootschap geleend bedrag zou niet hoger mogen zijn dan 5 maal haar eigen vermogen, zoniet zijn de intresten op het hogere bedrag niet aftrekbaar. Of dit voor alle leningen het geval is, is nog niet helemaal duidelijk.
 
4.       Strijd tegen zwart geld
Vanaf 2014 zijn betalingen in contant geld boven 3.000,00 euro verboden, nu is dit nog 15.000,00 euro. Dit plafond wordt in stappen verminderd.
 
De notaris of de ontvanger der registratie zal bij een successieaangifte de fiscus verwittigen van de opengevallen nalatenschap. Indien er fiscale schulden zijn zowel van de overledene als van de erfgenamen, zal de fiscus vooraf betaald worden. (Regeling die nu enkel geldt bij de verkoop van onroerende goederen en overdracht van een handelszaak)
 
Alle buitenlandse rekeningen dienen opgenomen te worden in een register bij de Nationale Bank (zie vroegere berichten in verband met binnenlandse rekeningen en opheffing bankgeheim).
 
Strengere toepassing van de anti-misbruikbepaling (van toepassing wanneer men verrichtingen doet met uitsluitend fiscale doeleinden en gebrek aan bedrijfseconomische doeleinden).
 
5.       Maatregelen welke voor iedereen gelden
Zoals de afschaffing van de verminderingen op energie-investeringen worden hier niet behandeld.
 
We hopen dat deze informatie u een eerste beeld geeft van wat zal veranderen, de impact op uw budget zal heel wat rekenwerk vragen.
Er blijven nog veel vragen en vaagheden, doch indien u zelf vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.
 
 
 
Koen De Muynck                               Dorine De Meyere          Wim De Roo