Nieuwe regeling artsen en tandartsen inzake BTW

20/09/2010

Beste klant
 
We vestigen graag uw aandacht op nieuwe beslissingen welke de fiscale overheid genomen heeft ten aanzien van artsen en tandartsen inzake BTW.
 
Situatie onderworpen aan de nieuwe regeling:
Een arts of ziekenhuis verricht klinische proeven ten behoeve van een farmaceutisch onderzoeksbureau. 
Bedoeld wordt: in opdracht van een farmaceutisch onderzoeksbureau onderzoekt de arts de patiënt, schrijft hem nieuwe medicatie voor, volgt de patiënt op en maakt analyses en verslagen op. Het onderzoeksbureau betaalt de arts of het ziekenhuis hiervoor een vergoeding.
 
BTW-statuut van dergelijke klinische proeven:
De BTW-vrijstelling van toepassing op de normale uitoefening van de geneeskunde (medische verzorging) door een arts is niet van toepassing op deze klinische proeven. 
De medische handeling zelf, verzorging en toediening van medicatie, zijn en blijven wel vrijgesteld van BTW. 
De vergoeding voor de prestaties ten behoeve van het onderzoekscentrum (analyses, verslagen) is wel onderworpen aan BTW.
 
Administratie:
In principe wordt de arts die dergelijke diensten verleent BTW-plichtige, dient hij een BTW-registatie aan te vragen en periodieke aangiften in te dienen (per kwartaal of per maand). 
Hij dient zijn klant (het onderzoekcentrum) een factuur met BTW te overhandigen. 
Anderzijds kan hij de BTW op aankoopfacturen, welke hij ten behoeve van deze diensten (en enkel deze diensten) betaalt, terugvorderen.
Per kwartaal dient het saldo tussen de BTW op de verkoopfacturen en deze op de aankoopfacturen te worden betaald, dan wel ontvangen van de Belgische Staat.
 
Indien de verrichtingen geschieden voor een opdrachtgever gevestigd buiten België, maar in een andere EU-staat, wordt geacht dat de opdracht in de andere EU-staat heeft plaats gevonden en is geen Belgische BTW aan te rekenen.
 
Voorts dient de arts jaarlijks een listing van zijn afnemers op te maken en een boekhouding te voeren. 
 
Bijzondere regeling:
Teneinde de hierboven genoemde administratieve verplichtingen tot een minimum te beperken, kan de arts opteren voor een bijzondere regeling.
 
·          Hij dient een BTW-registratie aan te vragen en kiest daarbij expliciet voor deze bijzondere regeling.  
·          Hij moet geen BTW-aangiften indienen.
·          Hij ziet af van zijn recht op aftrek van de BTW op aankopen voor deze diensten.
·          De Belgische opdrachtgever (onderzoekcentrum) maakt zelf een factuur op, in naam en voor rekening van de arts, met de vermelding : "belasting te voldoen door de medecontractant - ET 116111". 
·          De enige jaarlijks te vervullen administratieve taak is het opmaken van een listing van zijn afnemers.
 
Verbod op de bijzondere regeling:
Indien de arts, naast het uitvoeren van klinische proeven voor farmaceutische onderzoeksbureau's, nog andere onder BTW belaste activiteiten uitoefent, zijn de normale BTW-regels voor het geheel van toepassing en kan de arts niet genieten van de bijzondere regeling hierboven besproken.
 
Voor verdere inlichtingen en hulp bij het eventueel aanvragen van de bijzondere regeling zijn we graag tot uw dienst.
 
 
 
met vriendelijke groeten
 
 
koen de muynck
accountant-belastingconsulent