Recente wijzigingen inzake BTW

9/12/2009

Verlaging BTW-tarief in de horeca
 
Vandaag geldt in de Belgische horeca een BTW-tarief van 21%. Dit percentage is in Europa één van de hoogste. De combinatie van deze hoge fiscale last met de zware loonkost is ongetwijfeld één van de oorzaken van de lage winstmarges in de Belgische horeca-sector.
 
Vanaf 1 januari 2010 wordt het BTW-tarief van 21% verlaagd naar 12 %, voorlopig evenwel enkel op maaltijden. In ruil hiervoor vraagt de regering wel enkele engagementen van de horecasector. Zo moet de sector alles in het werk stellen om extra arbeidplaatsen te creëren en zal ze geleidelijk aan met een elektronisch geregistreerd kasregister moeten werken. Worden deze engagementen nageleefd dan bestaat de kans dat de BTW verder verlaagd wordt naar 6% en dit dan mogelijks voor de gehele horecasector, zijnde dus ook op dranken.
 
 
Verlenging verlaagd BTW tarief in de bouw
 
Momenteel wordt het BTW-tarief bij nieuwbouw van een woning op maximaal 50.000,00 EUR verlaagd tot 6% en geldt er een BTW-tarief van 6% bij afbraak en heropbouw van een woning over het ganse Belgische grondgebied. Voor een uitgebreide beschrijving van deze maatregelen verwijzen wij naar de eerdere artikels op deze website. Beide maatregelen worden verlengd tot en met 31 december 2010, op voorwaarde dat er vóór 1 april 2010 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd.
 
 
BTW-pakket
 
Op 1 januari 2010 treedt het zogenaamde “BTW-pakket” in werking, wat een aantal wijzigingen inzake BTW met zich mee zal brengen.
 
Plaatsbepaling van diensten
 
Vanaf 1 januari 2010 zullen voor de plaatsbepaling van dienstprestaties 2 hoofdregels bestaan, zijnde 1 voor dienstprestaties verricht aan een BTW-plichtigen en 1 voor dienstprestaties aan niet-BTW-plichtigen.
 
De plaats van de dienst is uiterst belangrijk, gezien op een dienstverrichting enkel de BTW verschuldigd kan zijn van het land waar de dienst volgens de BTW-wetgeving plaatsvindt.
 
Diensten die verstrekt worden voor een andere BTW-plichtige zullen in de regel plaatsvinden daar waar de ontvanger van de dienst is gevestigd (of waar hij zijn vestiging heeft waarvoor de dienst wordt verricht).  De BTW zal in dat geval (meestal) verschuldigd zijn door de afnemer van de dienst. Diensten die worden verstrekt aan een niet-BTW-plichtige vinden in de regel plaats daar waar de dienstverrichter is gevestigd (of waar hij zijn vestiging heeft van waaruit de dienst wordt verricht). De BTW is in dat geval (meestal) verschuldigd door de dienstverrichter (via zijn BTW-aangifte). Van belang is dus te weten of de afnemer van de dienst een BTW-plichtige is of niet. Op deze 2 hoofdregels zijn er uiteraard een aantal uitzonderingen, o.a. voor diensten inzake onroerende goederen, transportdiensten, enz.
 
Om deze wijzigingen correct in de BTW-aangifte te kunnen verwerken, zal de nieuwe BTW-aangifte een aantal nieuwe vakken bevatten.
 
Jaarlijkse listing van belastingplichtige afnemers
 
Elke BTW-belastingplichtige moet jaarlijks een opgave indienen met een overzicht van de BTW-plichtigen aan wie hij in de loop van het afgelopen kalenderjaar goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt. Indien men geen BTW-plichtige klanten heeft moet, men een “nihil-listing” indienen. De nieuwe BTW-aangifte zal nu een vakje bevatten dat dient aangekruist te worden indien er geen BTW-plichtige klanten zijn zodat later geen “nihil-listing” moet worden ingevuld.
 
Periodiciteit van de BTW-aangifte
 
Belastingplichtigen die per kwartaal een BTW-aangifte indienen, zullen voortaan moeten overstappen naar een maandelijkse BTW-aangifte wanneer ze jaarlijks intracommunautaire leveringen van goederen verrichten voor een bedrag van meer dan 400.000,00 EUR.
 
Uitbreiding van de intracommunautaire opgave
 
In principe moet elke belastingplichtige per kwartaal een opgave van zijn intracommunautaire levering van goederen opstellen. Vanaf 1 januari 2010 moet ook melding worden gemaakt van de intracommunaitaire diensten waarvoor de BTW moet worden voldaan door de afnemer. De bestaande opgave inzake intracommunautaire levering van goederen zal dus worden uitgebreid.
 
De belastingplichtigen die maandelijks een BTW-aangifte indienen, zullen de (gecombineerde) intracommunautaire opgave maandelijks moeten indienen. Kwartaalaangevers zullen de intracommunautaire opgave slechts per kwartaal mogen indienen indien het totaalbedrag per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 100.000,00 EUR niet overschreden heeft in de loop van elk van de vorige 4 kwartalen.
 
 
Wouter Iliano