Ook de fiscus zet aan tot fietsen

15/09/2009

1. Aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer
 
Kosten die betrekking hebben op de verplaatsingen tussen uw woonplaats en plaats van tewerkstelling mag u in mindering brengen van uw belastbaar beroepsinkomen. Deze kosten worden door de fiscus evenwel forfaitair bepaald op 0,15 EUR per kilometer ongeacht of u deze verplaatsing nu doet met de trein, auto, motorfiets, fiets of zelf te voet.
 
Voor de verplaatsingen met de fiets wordt dit bedrag voor inkomstenjaar 2009 opgetrokken naar 0,20 EUR per kilometer.
 
2. Verhoging vrijgestelde kilometervergoeding
 
De vergoedingen die u ontvangt van uw werkgever zijn tot een bepaald bedrag vrijgesteld van personenbelasting. Het maximale bedrag dat kan worden vrijgesteld hangt af van het vervoermiddel dat u gebruikt en van de afgelegde afstand.
 
Voor verplaatsingen met de fiets was deze vrijgestelde vergoeding vastgelegd op 0,15 EUR per kilometer. Voor inkomstenjaar 2009 wordt dit bedrag opgetrokken en kan een vergoeding worden vrijgesteld tot 0,20 EUR per afgelegde kilometer.
 
3. Ter beschikkingstelling fiets: sociaal voordeel
 
Wanneer u als werknemer of bedrijfsleider gratis een fiets ter beschikking gesteld krijgt, dan wordt dit voortaan als een belastingvrij voordeel beschouwd. Tot nu toe was dit voordeel belastbaar. Voorwaarde is wel dat u de fiets daadwerkelijk gebruikt voor de verplaatsingen tussen uw woonplaats en de plaats van tewerkstelling. De vrijstelling geldt ook voor de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die de werkgever voor zijn rekening neemt.
 
Wanneer de fiets naast het woon-werkverkeer ook voor andere private verplaatsingen wordt gebruikt, bestaat de kans dat voor dit private gebruik wel een belastbaar voordeel wordt aangerekend. Volgens de strikte lezing van de wet zou dit niet het geval zijn, maar mocht er volgens de fiscus toch een voordeel zijn, dan zal dit in elk geval gering zijn. Een raming van de rulingcommissie spreekt van een voordeel ten belope van 35 EUR op jaarbasis. Indien uw tarief in de personenbelasting 50% bedraagt dan wil dit dus zeggen dat u op jaarbasis 17,50 EUR betaalt om gedurende een volledig jaar een fiets ter beschikking te hebben.
 
Elk van bovenstaande 3 maatregelen moet de werknemers en bedrijfsleiders aanzetten tot meer fietsen. Om evenwel het fietsgebruik maximaal aan te moedigen is bovendien ook een combinatie van bovenstaande 3 (of 2 van de 3) maatregelen toegestaan. Wanneer u dus naast een gratis fiets ook nog een vergoeding voor uw verplaatsing met de fiets krijgt, mag de extra vergoeding toch vrijgesteld worden (binnen de grenzen van 0,20 EUR per kilometer). De bijkomende vergoeding wordt in dat geval beschouwd als de compensatie van de andere kosten dan de aankoopkost van een fiets die het fietsgebruik met zich meebrengt, zoals bv specifieke (beschermende) kledij. Bovendien mag u ook nog eens 0,20 EUR per kilometer in kost brengen bij het invullen van uw belastingsaangifte.
 
4. Werkgever mag sommige kosten inzake fietsgebruik voor 120% aftrekken
 
Ook voor de werkgevers werd voorzien in een maatregel die het fietsgebruik van zijn werknemers moet bevorderen. Zo mag de werkgever bepaalde kosten die hij maakt om het fietsgebruik voor woon-werkverkeer aan te moedigen, voor 120% i.pv. 100% aftrekken.
 
Drie types kosten komen in aanmerking voor deze verhoogde aftrek, met name:
·          kosten voor het verwerven, bouwen of verbouwen van een onroerend goed dat bestemd is om fietsen te stallen tijdens de werkuren;
·          kosten voor het verwerven, bouwen of verbouwen van een onroerend goed dat dient als kleedruimte of als sanitair (al dan niet met douches) voor personeelsleden die met de fiets naar het werk komen;
·          de kosten voor fietsen die ter beschikking gesteld worden van het personeel, inclusief toebehoren, onderhoud en herstelling. De fietsen zelf moeten lineair worden afgeschreven op minstens drie jaar.
 
Wanneer de kosten bestaan uit afschrijvingen van materiële vaste activa, wordt het aftrekbare bedrag verkregen door het normale bedrag van de afschrijvingen van het boekjaar met 20% te verhogen.
 
Wouter Iliano