Wijziging van de procedure inzake de teruggave van uw BTW-tegoeden

25/05/2009

1. Huidige procedure
 
Elke belastingplichtige die houder is van een BTW rekening-courant en teruggaaf van de tegoeden op die rekening-courant wenst, bekomt deze teruggaaf op een rekening bij een bank aan wie men een volmacht heeft gegeven. Deze volmacht hebt u bij aanvang van uw activiteit (of op een later tijdstip) gegeven door het invullen en overhandigen aan de bank van het formulier 690 “Volmacht-Herroeping van volmacht”
 
Volgens de huidige procedure worden de teruggaven eerst gestort op een centrale rekening van de bank. Vervolgens zorgt die bank dan voor een herverdeling van dat globale bedrag onder de begunstigde BTW-belastingplichtigen waarvoor zij een volmacht heeft.
 
 
2. Nieuwe procedure
 
Volgens de nieuwe procedure zullen de tegoeden op rekening courant rechtstreeks door de administratie op de rekeningnummers van de belastingplichtigen zelf gestort worden en dus niet langer via een tussenrekening van de bank.
 
Om dit te kunnen verwezenlijken dienen de banken de administratie op de hoogte te brengen van de rekeningnummer in SEPA formaat (BIC + IBAN) van de volmachten die hen door de belastingplichtigen werden toegekend.
 
 
3. Inwerkingtreding
 
De laatste teruggaven die volgens de huidige procedure gebeuren, zijn de teruggaven die voortvloeien uit :
·          de aangiften m.b.t. het eerste kwartaal 2009 of de maand maart 2009 (zonder vergunning voor maandelijkse teruggaaf). Deze teruggaven worden ten laatste eind juni 2009 uitgevoerd.
·          de aangiften m.b.t. de maand maart 2009 met vergunning voor maandelijkse teruggaaf.
Deze teruggaven worden ten laatste eind mei 2009 uitgevoerd.
 
 
4. Concreet voor u
 
In de loop van de maand mei 2009, nadat de banken de volmachten die zij bezitten hebben overgedragen aan de BTW-administratie, zal u als belastingplichtige (indien u een  rekeningnummer heeft bij een bank voor de teruggaaf van de btw-tegoeden) vanwege de administratie een schrijven ontvangen. Deze brief zal naast een beschrijving van de nieuwe procedure ook het rekeningnummer vermelden dat door de door u gevolmachtigde bank werd meegedeeld.  
 
Wanneer de informatie op de brief volledig correct is, hoeft u niets te doen. Bevat de brief daarentegen fouten (bv foutief rekeningnummer of foutieve naam van de titularis), dan dient u per kerende brief aan het BTW-controlekantoor deze foutieve informatie recht te zetten.
 
 
5. Wijziging van rekeningnummer op een later tijdstip
 
Iedere BTW-belastingplichtige kan op om het even welk moment het bankrekeningnummer waarop hij de BTW-tegoeden wenst te ontvangen wijzigen.
 
Volgens de huidige procedure dient hiervoor een nieuw formulier 690 “Volmacht-Herroeping van volmacht” aan de (nieuwe) bank te worden overhandigd.
 
Volgens de nieuw procedure is zo’n formulier niet meer nodig maar dient u de administratie rechtstreeks op de hoogte te brengen van het nieuwe rekeningnummer waarop u de teruggave wenst te ontvangen. Hiervoor dient u het formulier 604B “Aangifte tot wijziging van een identificatie” aan de BTW administratie te bezorgen.
 
Wouter Iliano