Inhouding en hoofdelijke aansprakelijkheid bij betalingen aan aannemers

19/02/2009

1. BELASTINGEN;

 

NIEUW: vanaf 01 januari 2009:

 

Bij iedere betaling aan een aannemer met fiscale schulden is men verplicht 15% van het factuurbedrag zonder BTW in te houden en door te storten aan de fiscus.

 

Het al dan niet geregistreerd zijn van de aannemer heeft geen enkel belang, alleen het hebben van fiscale schulden is van belang.

 

Hoe weet je of een aannemer fiscale schulden heeft?

 

Vanaf 01 januari 2009 is er een databank ter beschikking waarop je van elke aannemer kan zien of hij al dan niet fiscale schulden heeft. De databank geeft niet het bedrag van de fiscale schuld: als er inhoudingplicht is staat er: JA.

 

De databank vind je via internet in het publieke gedeelte van My Minfin: http://ccff02.minfin.fgov.be/portal/portal/MyMinfinPortal/services

 

De databank bevat alleen ondernemingen die onder de betrokken wetgeving vallen.

 

U geeft het ondernemingsnummer (= 0+BTW-nummer) in, evenals een veiligheidscode en dan verschijnt de naam van de onderneming met de vermelding:

Ja (= inhoudingplicht) - Nee (= geen inhoudingplicht).

 

Wanneer moet u 15% inhouden?

 

De inhouding van 15% moet steeds gebeuren indien bij de bovenvermelde consultatie het woordje “JA” verschijnt  en de te betalen factuur kleiner is dan 7.143,00 EUR exclusief BTW.

 

Wanneer mag u minder dan 15% inhouden?

 

Wanneer het totale factuurbedrag exclusief BTW hoger is dan 7.143,00 EUR en de schuld kleiner dan 15% van het factuurbedrag dan mag u zich beperken tot inhouding van de fiscale schuld.

Om dit te kunnen toepassen dient u de fiscale schuld te kennen. Daartoe dient de aannemer aan wie u moet betalen (en dus inhouden) een attest aan de ontvanger van belastingen aan te vragen en dit aan u te overhandigen. Indien de aannemer geen attest aflevert dient u steeds 15% in te houden.


 

Voorbeelden:

 

-          Factuurbedrag exclusief BTW is 5.000,00 EUR, bij raadpleging inhoudingplicht verschijnt Ja, dan houdt u 750,00 EUR in en stort u dit door naar het ontvangkantoor.

 

-          Factuurbedrag is exclusief BTW: 10.000,00 EUR en de aannemer bezorgt u geen attest: u houdt 1.500,00 EUR in.

 

-          Factuurbedrag is exclusief BTW 10.000,00 EUR en de aannemer bezorgt u een attest waarop blijkt dat de fiscale schuld 1.200,00 EUR bedraagt: U houdt 1.200,00 EUR in.

Wanneer uit het attest blijkt dat de schuld 2.000,00 EUR bedraagt dan houdt u 1.500,00 EUR in.

 

De inhouding van 15 % moet worden gestort of overgeschreven op rekening:

·         IBAN BE33 6792 0023 2046, BIC PCHQBEBB.

·         Van het ontvangkantoor Brussel 3 - Bijzondere ontvangsten, Kruidtuinlaan, bus 3110,
1000 Brussel.

·         Met de volgende vermeldingen : het ondernemingsnummer van de aannemer, bedrag en datum van de factuur waarop de betaling betrekking heeft, naam van de aannemer.

 

Tezelfdertijd moet een afschrift van de factuur waarop de storting betrekking heeft, toegezonden worden aan het ontvangkantoor Brussel 3.

 

 

GEVOLGEN INDIEN U NIET CORRECT INHOUDT OF DOORSTORT:

 

U kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale schulden van de aannemer ten belope van 35% van de totale prijs van de werken.

 

Voorbeeld:

-          U ontvangt van uw onderaannemer een factuur van 10.000,00 EUR en betaalt deze volledig aan hem, terwijl er een inhoudingplicht was. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor 3.500,00 EUR. De totale kostprijs voor u wordt dan 13.500,00 EUR.

 

Ons advies:

-          Zet de website waarop je kunt consulteren bij je favorieten, zodat je die steeds makkelijk kan consulteren.

-          Tik regelmatig eens je eigen ondernemingsnummer in, als je aannemer bent, zodat je kan zien of je nog goed zit.

-          Voorafgaand elke betaling aan een onderaannemer of medecontractant consulteer je de databank en doe je indien “JA” vermeld wordt de inhouding. Indien “NEEN” verschijnt druk je dit af, zodat je een bewijs hebt (de geldigheidsduur van “NEEN” staat erop vermeld).

 

2. R.S.Z.

 

Iedere opdrachtgever of aannemer is verplicht bij een betaling 35% van het bedrag van de factuur (exclusief BTW) in te houden en door te storten aan de RSZ, wanneer hij een betaling uitvoert voor het geheel of een gedeelte van werken, bedoeld in artikel 30bis, aan een aannemer/onderaannemer die op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft.

 

Hoe weet je of een aannemer sociale schulden heeft?

 

Naar analogie met de regeling van de belastingen kun je op een databank nagaan of de aannemer sociale schulden heeft. De databank geeft niet de sociale schulden van de aannemer weer. Indien er inhoudingplicht is, staat er naast de woorden: “inhoudingplicht sociale zekerheid”: JA.


 

De databank vindt u via internet:

http://socialsecurity.be/attest30bis-web/prepareRequest.do

 

U geeft het RSZ-nummer of het ondernemingsnummer in (ditmaal zonder 0) en dan verschijnt de naam van de aannemer met vermelding of er al dan niet inhoudingplicht is en de geldigheidsduur van deze mededeling. We raden aan deze mededeling steeds af te drukken.

 

Analoog als bij de inhouding inzake fiscale schulden, kan wanneer het bedrag van de factuur minstens 7.143,00 EUR bedraagt, de aannemer een attest bekomen waarin het bedrag van de sociale schuld wordt verduidelijkt. Wanneer deze schuld lager is dan 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW), mag de inhouding beperkt worden tot het bedrag van deze sociale schuld.

 

Het bedrag van de inhouding moet aan de RSZ gestort worden gelijktijdig met de betaling van de factuur aan de medecontractant. Het rekeningnummer van de RSZ voor dergelijke stortingen is:

IBAN BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB.

 

GEVOLGEN INDIEN U NIET CORRECT INHOUDT EN DOORSTORT:

 

U bent hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale schulden van de aannemer met een maximum van het totaal bedrag van de werken. Indien de aannemer ook fiscale schulden heeft, waarvoor u hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld tot 35% wordt uw hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden beperkt tot 65% van het totaal bedrag der werken.

 

Voorbeeld van hierboven: U betaalt een aannemer met sociale schulden de totale factuur van

10.000,00 EUR zonder inhouding, welnu u wordt verantwoordelijk voor 10.000,00 EUR sociale schulden. De werken kosten u dan 20.000,00 EUR. Indien er ook fiscale schulden zijn, bent u verantwoordelijk voor 6.500,00 EUR RSZ en 3.500,00 EUR belastingen, dus ook 10.000,00 EUR extra.

 

Het is dus uiterst belangrijk dat u bij elke betaling de fiscale en sociale schuldpositie van uw aannemer nakijkt, de toestand afdrukt en bewaart in uw dossier (of bij de betaling).

 

 

Voor verdere inlichtingen zijn we graag tot uw dienst.

 

 

met vriendelijke groeten

 

 

Dorine De Meyere