Keer belasting vrij een bonus uit aan uw gemotiveerde werknemers! (vervolg)

14/06/2008

Wat houdt het begrip ‘resultaatsgebonden’ in?
 
De loonbonus kan slecht toegekend worden als bepaalde doelstellingen worden behaald. Deze doelstellingen moet collectief en duidelijk zijn:
 
a.       Collectieve doelstellingen
 
Het toekennen van de bonus dient gekoppeld te zijn aan het behalen van collectieve resultaten van:
·         de hele onderneming;
·          groep van ondernemingen; of,
·          welomschreven groep van werknemers.
Bijgevolg komen bonussen betaald voor het behalen van individuele doelstellingen niet in aanmerking voor het gunstregime.
 
b.       Duidelijke doelstellingen
 
De doelstellingen moeten duidelijk, aflijnbaar, transparant, definieerbaar (of meetbaar) en verifieerbaar zijn en dienen gebaseerd te zijn op objectieve criteria.
 
De doelstellingen kunnen, maar hoeven niet louter van financiële aard te zijn. Mogelijke doelstellingen zijn b.v.:
·          Omzet;
·          Winstgroei;
·          Vermindering aan aantal arbeidsongevallen (onder voorwaarden);
·          Vermindering van het absenteïsme (onder voorwaarden);
·          Het realiseren van nieuwe projecten;
·          Het behalen van nieuwe kwaliteitsdoelstellingen (bv ISO-norm).
 
Doelstellingen waarvan de realisatie kennelijk zeker is op het ogenblik van de invoering van het bonussysteem zijn evenwel niet toegelaten. Dit om te vermijden dat loon vermomd zou worden als een belastingvrije bonus.
 
De referentieperiode waarop de doelstellingen betrekking hebben, bedraagt minimum 3 maanden
 
Wie kan genieten van deze bonus?
 
·          Werknemers;
·          Personen met een leercontract, stageovereenkomst of beroepsopleidingsovereenkomst.
 
Zelfstandige bedrijfsleiders/bestuurders zijn uitgesloten van het nieuwe stelsel.
 
Gezien de bonus gekoppeld dient te zijn aan het behalen van een collectieve doelstelling. moet de bonus worden toegekend aan de hele onderneming, groep van ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers.
 
KMO’s met slechts 1 werknemer komen ook in aanmerking voor de nieuwe regeling, voor zover de toekenning van de bonus niet gebonden is aan een individuele doelstelling.
 
Procedure
 
Het initiatief tot toekenning van de bonus ligt bij de werkgever, de paritaire comités of subcomités.
 
De wijze waarop het systeem in een onderneming wordt ingevoerd hangt af van het al dan niet bestaan van een vakbondsafvaardiging in de onderneming. Wanneer een loonbonus wordt toegekend in een onderneming met een vakbondsafvaardiging, moet een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak gesloten worden. Indien voor de werknemers geen vakbondsafvaardiging bestaat kan de werkgever kiezen om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten dan wel een toetredingsakte op te stellen. Zowel de collectieve arbeidsovereenkomst als de toetredingsakte kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden gesloten.
 
Enkele aandachtspunten
 
Het bonussysteem mag niet worden ingevoerd ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen van alle aard of enig ander voordeel (tenzij het bestaande resultaatsgebonden systeem beantwoordt aan de kenmerken van het nieuwe systeem).
 
De nieuwe regeling voorziet in een pro rata toekenning van de bonus indien de werknemer niet tijdens de volledige referentieperiode prestaties heeft geleverd.
 
Conclusie
 
Het invoeren van een loonbonus, welke gebaseerd is op collectiviteit, is vrijblijvend, maar vormt een interessante alternatieve verloningsvorm. Het voordeel van de nieuwe regeling is uiteraard het gunstige fiscale en parafiscale regime, voor zowel de werknemer als de werkgever. De loonbonus creëert geen verworven rechten en kan dus ook éénmalig worden toegepast.
 
Voor meer uitgebreide informatie omtrent o.a. de te volgen procedure, kan u steeds bij ons terecht.
 
Wouter Iliano