Belastingvrije loonbonus

22/05/2008

Inleiding
 
Sinds 1 januari 2008 wordt aan ondernemingen de mogelijkheid geboden om, naast het klassieke loon en andere voordelen, een “niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel” toe te kennen aan de werknemers die fiscaal en sociaalrechtelijk vriendelijk wordt behandeld, en dit zowel in hoofde van de werknemer als van de werkgever. 
 
Zoals de naam laat vermoeden, dient zo’n voordeel te worden toegekend in functie van de behaalde resultaten in de onderneming en is de werkgever niet verplicht dit voordeel ook in de toekomst te blijven toekennen.
 
Voor de eenvoud spreken we verder van de “loonbonus” i.p.v. “niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel”.
 
Fiscale en parafiscale behandeling
 
In principe is een bonus onderworden aan de normale regels van de RSZ, zijnde 35% voor de werkgever en 13,07% voor de werknemer. Bovendien is er personenbelasting verschuldigd in de hoogste schijf en moeten er gemeenteopcentiemen worden betaald. Van de uitbetaalde bonus houdt de werknemer dus nauwelijks 1/3 over.
 
Met de invoering van het stelsel van “loonbonus” wordt dit nu gewijzigd. 
 
Zo wordt voor de werknemer de “loonbonus” beschouwd als een sociaal voordeel, wat inhoudt dat er geen personenbelasting op verschuldigd is. Op het toegekende bedrag dient dan ook geen bedrijfsvoorheffing te worden inhouden. Verder is de werknemer ook geen sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd.
 
Ook voor de werkgever zijn geen “gewone” sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd. Evenwel is de werkgever op het uitbetaalde bedrag een bijzondere bijdrage verschuldigd van 33%. Deze bijdrage moet worden betaald aan de RSZ op 31 december van het jaar waarin het voordeel is toegekend. Zowel de “loonbonus” als de 33% bijzondere bijdrage vormen een aftrekbare beroepskost voor de werkgever.
 
Evenwel mag om van deze (para)fiscale voordelige “loonbonus” te kunnen genieten, het voordeel maximaal EUR 2.200 per jaar per werknemer (jaarlijks te indexeren) bedragen.
Indien meer dan EUR 2.200 wordt toegekend, dan wordt enkel het surplus als een normale belastbare bonus beschouwd.
 
 
Een cijfervoorbeeld verduidelijkt de impact van de nieuwe regeling bij een gelijke kost voor de werkgever van EUR 2.926.
                                             Gewone bonus/loon                    “Loonbonus”
                                                                (EUR )                              (EUR)
 
Kost werkgever                                       2.926                             2.926
Bijzondere bijdrage (33%)                                  0                                 726
RSZ werkgever (35%)                                    759                                    0
Bruto inkomen werknemer                            2167                              2.200
RSZ werknemer (13.07%)                              283                                    0
Belastbaar saldo                                           1884                              2.200
Pers. Belasting (50%)                                     942                                    0
Netto Werknemer                                       942                             2.200
 
 
Gelieve op te merken dat de “loonbonus” niet in aanmerking komt voor de berekening van het vakantiegeld, feestdagenloon, het gewaarborgd loon of de berekening van de eventuele opzegvergoeding.
 
In een volgende aflevering gaan we dieper in op de voorwaarden en aandachtspunten verbonden aan het fiscaal vriendelijk regime van de “loonbonus”.
 
Wouter Iliano