Aftrek autokosten in functie van de CO2-uitstoot (vervolg)

29/04/2008

Inwerkingtreding
 
De nieuwe regeling is in principe van toepassing vanaf 1 april 2007. Evenwel voorziet de wetgever in een overgangsmaatregel. Gedurende de periode van 1 april 2007 tot 31 maart 2008 is de nieuwe regeling enkel van toepassing op nieuw aangeschafte bedrijfswagens die als vast actief geboekt worden op de balans. Voor personenwagens ingeschreven vóór 1 april 2007 zijn de nieuwe aftrekpercentages dus pas vanaf 1 april 2008 van kracht. Ook voor wagens in operationele leasing (renting) genomen geldt de nieuwe regeling pas vanaf 1 april 2008 gezien deze wagens niet de aard hebben van vast actief, maar de kosten ervan onmiddellijk in resultaat worden genomen.
 
Verkoop van uw wagen
 
De nieuwe percentages hebben eveneens hun impact op de belastbaarheid van meerwaarden en de aftrekbaarheid van minderwaarden.
 
Bij de verkoop van uw wagen was onder de “oude” regeling de gerealiseerde minderwaarde slecht voor 75% aftrekbaar. Indien u een meerwaarde realiseerde was deze maar voor 75% belastbaar. Door de nieuwe regeling wordt ook dit percentage gewijzigd in functie van de CO2-uitstoot. Meer bepaald is de minderwaarde aftrekbaar of de meerwaarde belastbaar ten belope van het percentage dat de som van de vóór de verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen vertegenwoordigt in de som van de geboekte afschrijvingen voor de overeenstemmende belastbare tijdperken.
 
Ter verduidelijking een voorbeeld: Stel dat een auto met een aanschaffingswaarde van 500 na vier jaar te zijn afgeschreven tegen 100 per jaar, wordt verkocht voor 20. De gerealiseerde minderwaarde is dan 80. Door de nieuwe regeling zal die 80 niet langer automatisch voor 75% aftrekbaar zijn, maar dient gekeken te worden naar de fiscaal aanvaarde afschrijvingen. In de veronderstelling dat de auto drie jaar volgens de oude regeling werd afgeschreven (zijnde 75% fiscaal aftrekbaar) en één jaar met een fiscale aftrekbaarheid van 60 procent zal de minderwaarde van 80 slechts aftrekbaar zijn voor 71,25 % [(300 x 0,75 + 100 x 0,60) / 400]. Indien bij de verkoop van de auto een meerwaarde zou zijn gerealiseerd, zou deze meerwaarde voor 71,25% belastbaar zijn.
 
Hoe de CO2-uitstoot bepalen?
 
Om te weten welk aftrekpercentage van toepassing is, moet men de juiste CO2-uitstoot van de wagen in kwestie kennen.
 
Voor nieuwe wagens die na 2001 zijn aangekocht, kan men de CO2-uitstoot terugvinden op het gelijkvormigheidsattest. Daarnaast kan men voor nieuwe wagens op de website van de federale overheidsdienst ‘volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu’ een CO2-gids raadplegen. De vraag is echter hoe men de CO2-uitstoot van wagens moet bepalen die ouder zijn dan 2001. Bij deze wagens staat de uitstoot immers niet op het gelijkvormigheidsattest vermeld.
Verder is het raadzaam een kopie van het gelijkvormigheidsattest te bewaren om na verkoop van de auto nog een bewijs van de CO2-uitstoot te kunnen voorleggen bij een eventuele latere controle.
 
Boekhoudkundige gevolgen
 
Indien de vennootschap kosten maakt die betrekking hebben op verschillende voertuigen, zal men, om een correcte belastingaangifte te kunnen doen, in de boekhouding de autokosten moeten opsplitsen in functie van de CO2-categorie. Idealiter zal voor elke aftrekcategorie een aparte boekhoudpost worden aangemaakt en dienen alle kosten in die categorieën te worden onderverdeeld.
 
Gezien ook de kilometervergoedingen (andere dan voor woon-werkverkeer) die een vennootschap aan haar werknemers toekent, in hoofde van de vennootschap vanaf 1 april 2008 aan de nieuwe aftrekbeperkingen onderworpen zijn, dient de vennootschap ook de CO2-categorie van de wagens van haar werknemers te kennen om de kosten correct te kunnen toewijzen.
 
Gevolgen voor de personenbelasting en BTW?
 
In de personenbelasting blijft alles ongewijzigd. Zelfstandigen en vrije beroepers vallen dus buiten het toepassingsveld van de wetswijziging. Voor hen blijven de autokosten zoals tevoren voor 75% aftrekbaar. Brandstofkosten en financieringskosten blijven 100% aftrekbaar.
 
Ook inzake BTW is er geen wijziging. 50% van de betaalde BTW blijft recupereerbaar. De overige 50% wordt als kost aanzien. Evenwel geldt voor deze kost dan wel de fiscale aftrekbaarheid volgens de CO2-uitstoot.
 
Conclusie
 
Gezien in de praktijk blijkt dat de meeste wagens in graad van aftrekbaarheid dalen zal het niet gemakkelijk zijn voordeel te halen uit deze maatregel zonder in te boeten op de grootte van de bedrijfswagen. Bovendien zal de extra administratieve last ten gevolge van de verschillende aftrekpercentages ongetwijfeld ook bijkomende kosten met zich meebrengen.
 
Wouter Iliano